05.02.2016

LOKALLISTERNE I DANMARK

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 11.15 i

Latinerstuen i Ålborg Kongreshal

Generalforsamlingen afholdes som sædvanligt i forbindelse med vores gruppemøde på KL's Kommunalpolitiske Topmøde.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning (med vægt på dialog blandt de fremmødte)
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent (foreslås uændret)
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formandskab: Jørgen Brøgger og Birgit Hemmingsen (ønsker ikke genvalg)
 7. Valg af repræsentanter fra kommuner i de 5 regioner samt af suppleanter for disse
  Region Nord: Dan Andersen, (Hjørring) (også kasserer fra 2015)
  Region Midt: Bjarne Overmark, Randers
  RegionSyd: Lars Bo Jensen (Kerteminde)
  Region Hovedstaden: Anders Gerner (Gribskov)
  Region Sjælland: John Brædder (Guldborgsund)
 8. Valg til interne organer i Kommunernes Landsforening samt suppleanter (udgår)
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Tidspunkt for afholdelse af næste års generalforsamling
 11. Eventuelt

Vi har ikke været flinke til at opkræve kontingent for 2014 og 2015, så derfor venligst indbetal til konto 1551-10442826 (enkeltmedlem100 kr. / lister 250 kr.)

Bedste hilsener
På bestyrelsens vegne

Birgit Hemmingsen
formand