KL   NOTAT

Referat af generalforsamlingen i ”Lokallisterne i Danmark” torsdag den 16. marts 2017 i Aalborg


Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt i forbindelse med lokallisternes gruppemøde på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde. 

1.Valg af dirigent
    Aase Nyegaard, Sønderborg, blev valgt som dirigent.

2.Formandens beretning
    John Brædder aflagde beretning. 2016 har været et roligt år i lokallisterne og i
    bestyrelsen. Men aktivitetsniveauet vil stige frem mod kommunevalget i
    november 2017 – selvfølgelig i de enkelte lokallister, men også i foreningen, 
    da det er vigtigt med samarbejde på tværs om såvel selve kommunevalget
    som den efterfølgende konstituering i KL, de fem KKR osv. Det gælder også
    i forhold til at få så mange lokallister som muligt til at tilslutte sig det
    listesamarbejde, der skal anmeldes til valget til KL’s bestyrelse og KL’s andre
    politiske organer.

    Formanden lagde op til, at der under punktet ”Eventuelt” kunne tages en 
    fælles drøftelse af lokallisternes forberedelser til det kommende 
    kommunevalg. Den lokale forankring er lokallisternes styrke – men det er 
    vigtigt også at udveksle ideer, erfaringer og at inspirere hinanden.

    Beretningen blev godkendt.

3.Kassereren aflægger regnskab
   Dan Andersen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

4.Fastsættelse af kontingent
   Det blev besluttet at fastholde uændret kontingent på 250 kr. for lister og 100
   kr. for enkeltmedlemmer.

5.Indkomne forslag
   Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

6.Valg af formandskab
   Punktet udgår i år, da John Brædder, Guldborgsund, og Anders Gerner Frost,
   Gribskov, er valgt for en 2-årig periode.

7.Valg af repræsentanter fra kommuner i de 5 regioner
    Nordjylland:     Dan Andersen, Hjørring
    Midtjylland:     Kasper Fuhr Christensen, Randers
    Syddanmark:   Dorte Kempf, Kerteminde
    Sjælland:        Helle Munk, Guldborgsund
    Hovedstaden:  Axel Bredsdorff, Rudersdal

8.Valg til interne organer i Kommunernes Landsforening samt suppleanter
   (udgår)

9.Valg af politisk stemmetæller
    Aase Nyegaard blev valgt som politisk stemmetæller på Kommunalpolitisk
    Topmøde.

10.Valg af 2 revisorer
     - Erik Lorenzen, Sønderborg
     - Kristina E. Young; Hvidovre

11.Tidspunkt for afholdelse af næste års generalforsamling
      Næste års generalforsamling afholdes i forbindelse med KL’s kommunal-
      politiske Topmøde den 8.-9. marts 2018 i Aalborg.

12.Eventuelt
      Der var her en fælles ide- og erfaringsudveksling om forberedelserne i de
      forskellige lokallister til kommunevalget i november 2017. I drøftelsen var
      der fokus på dels den politiske situation og lokallisternes placering i de
      enkelte kommuner, og dels mulighederne for samarbejde mellem lokallister
      på tværs af kommunerne, evt. fælles politiske markeringer m.v.

Dato: 7. april 2017

Sags ID: SAG-2016-0501
Dok ID: 2339830

E-mail:   AKB@kl.dk
Direkte: 3370 3106

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 2