Referat af generalforsamling i

 

"Lokallisterne i Danmark" torsdag

 

den 8. marts 2018 i Aalborg


Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt i forbindelse med Lokallisternes gruppemøde på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde. 

1.Valg af dirigent

Morten Ulrik Jørgensen, Gribskov blev valgt som dirigent.

2.Formandens beretning

John Brædder aflagde beretning med fokus på kommunalvalget i 2017. Lokallisterne gik en smule tilbage på landsplan, men fik en borgmesterpost mere med Anders Gerner Frost i Gribskov.

Listesamarbejdet ("Lokalisterne i Danmark") fik ved kommunalvalget i november 2017 samlet 51.827 stemmer. I alt blev der afgivet knap 108.000 stemmer på lokallister ved valget. Ligeledes stillede flere lokallister op til regionrådsvalget. Fx fik listesamarbejdet ca. 3.600 stemmer ved regionalrådsvalget på Sjælland, som dog ikke var tilstrækkeligt til et mandat i regionen.

Generelt presser de nye politiske partier lokallisterne, idet mange vælgere har stemt på disse frem for på lokallister. Lokallisterne har flere steder været i kamp mod hinanden, hvilket er uundgåeligt. Lokallisterne opstår både af enkeltsager, og med et ønske om et bredere politisk samarbejde i byrådene. Formanden understregede, at det er vigtigt at få defineret, hvad listesamarbejdet står for. Listesamarbejdet vil ikke være topstyret, og der skal ikke være en snæver ramme om samarbejdet.

Formanden lagde op til, at der under punktet ”Eventuelt” kunne tages en fælles drøftelse af, hvordan flere lokallister kan samles op i listesamarbejdet, og om KL kan bistå yderligere i den sammenhæng. Tilslutningen til listesamarbejdet har betydning for lokallisternes repræsentation i KL's politiske organer, herunder i KKR. Ligeledes vil der, under punktet "Eventuelt", være en generel opsamling og erfaringsdeling fra valget.

Beretningen blev godkendt.

3.Kassereren aflægger regnskab

Dan Andersen, Hjørring fremlagde regnskabet for 2017. Kassereren gjorde opmærksom på, at det fortsat er muligt at indbetale udestående kontingentbetaling. Regnskabet blev godkendt.

4.Fastsættelse af kontingent

Det blev besluttet at fastholde et kontingent i 2018 på 250 kr. for lister og 100 kr. for enkeltmedlemmer.

1.Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

2.Valg af formandskab

Formandskabet blev genvalgt. John Brædder blev genvalgt som formand. Anders Gerner Frost blev genvalgt som næstformand. Begge blev valgt for en 2-årig periode.

3.Valg af repræsentanter fra kommuner i de 5 regioner

Nordjylland:     Dan Andersen, Hjørring blev genvalgt

Midtjylland:     Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en repræsentant fra Midtjylland, da Midtjylland ikke var repræsenteret på mødet.

Syddanmark:   Henrik Vallø, Esbjerg blev valgt

Sjælland:        Réne Tuekær, Faxe blev valgt

Hovedstaden:  Axel Bredsdorff, Rudersdal blev genvalgt

4.Valg til interne organer i Kommunernes Landsforening samt suppleanter

Listesamarbejdet er i den kommende valgperiode (2018-2022) repræsenteret ved to borgmestre i KL's regionale Kommunekontaktråd (KKR).  Anders Gerner Frost er medlem af KKR Hovedstaden, og John Brædder er medlem af KKR Sjælland. Begge er fødte medlemmer af KKR i deres egenskab af borgmester.

Listesamarbejdet har opnået yderligere en plads i KKR Sjælland, hvor Mogens Haugaard, Stevns er valgt som medlem, og Réne Tuekær, Faxe som personlig stedfortræder.

Derudover har listesamarbejdet ved valget opnået en plads i KKR Nordjylland, hvor Allan Busk, Rebild er valgt som medlem, og Sven Bertelsen, Hjørring som personlig stedfortræder.

Listesamarbejdet skal ikke udpege yderligere repræsentanter/ suppleanter til øvrige politiske organer i KL-regi for den nye valgperiode.

5.Valg af politisk stemmetæller

Allan Busk, Rebild blev valgt som politisk stemmetæller på Kommunalpolitisk Topmøde 2018.

6.Valg af 2 revisorer

Der blev valgt to revisorer. Leif Egholm fra Odsherred og Kristina E. Young fra Hvidovre (genvalgt).

7.Tidspunkt for afholdelse af næste års generalforsamling

Næste års generalforsamling afholdes i forbindelse med KL’s Kommunalpolitiske Topmøde den 21.- 22. marts 2019 i Aalborg.

8.Eventuelt

Under punktet var der en fælles drøftelse og udveksling af erfaringer fra kommunalvalget i november 2017 fra de forskellige lokallister. I drøftel

drøftelsen var der fokus på konstitueringen og lokallisternes placering i de enkelte kommunalbestyrelser i den nye valgperiode.

 • Guldborgsundlisten, Guldborgsund (11 mandater): John Brædder orienterede om kommunalvalget og det efterfølgende konstitueringsforløb, hvor mediedækningen var stor i Guldborgsund. Guldborgsundlisten fik et godt valget, og gik frem med 5 mandater.
 • Nytgribskov, Gribskov (6 mandater): Anders Gerner Frost orienterede om kommunalvalget og konstitueringen i Gribskov. Nytgribskov stillede også op til Regionrådsvalget, men blev ikke indvalgt. Under valgkampen var listen aktiv med mange møder lokalt og på de sociale medier.
 • Lokallisten, Rudersdal (3 mandater): Axel Bredsdorff orienterede om erfaringerne fra KV17. Listen gik tilbage fra 4 til 3 mandater. Listen er med i en bred konstituering, og har fået en udvalgsformandspost. Listen stillede også op til regionsrådsvalg, men opnåede ikke valg.
 • Odsherred Listen (1 mandat): Leif Egholm orienterede om erfaringerne fra KV17. Listen gik tilbage med et mandat ved valget. Frem mod næste valg vil listen have fokus på fornyelse.
 • Borgerlisten, Faxe (2 mandater): Rene Tuekær orienterede om erfaringerne fra KV17. Listen har eksisteret i 30 år, listen gik tilbage med to mandater ved valget.
 • Den Sociale Fællesliste, Rebild (4 mandater): Allan Busk orienterede om erfaringerne fra KV17. Listen gik frem ved valget og har efterfølgende fået mange nye medlemmer.
 • Borgerlisten, Brønderslev (2 mandater): Steen Søgaard Petersen fortalte om erfaringerne fra KV17, og hvordan man havde haft fokus på at engagere de unge vælgere.
 • Borgerlisten, Esbjerg (1 mandat): Henrik Vallø orienterede om erfaringerne fra KV17. Listen fik et godt valg, og det er første gang en lokalliste er repræsenteret i byrådet i Esbjerg.
 • Tværpolitisk Forening, Dragør (4 mandater): Ebbe Kyrø orienterede om erfaringerne fra KV17, hvor listen fik et godt valg.
 • Borgerlisten, Jammerbugt (1 mandat): Merete Fuglsang orienterede om erfaringer fra KV17.
 • Hvidovrelisten, Hvidovre (2 mandater): Kristina E. Young orienterede om erfaringer fra KV17, hvor listen gik en smule tilbage.
 • Vesthimmerlandslisten, Vesthimmerland (1 mandat): Kirsten Moesgaard Sørensen orienterede om erfaringerne fra KV17. Listen opnåede et godt valg, og var tæt på at få et yderligere mandat.
 • Lokallisten, Hjørring (2 mandater): Dan Andersen orienterede om erfaringer fra KV17.

Det blev yderligere drøftet, hvordan der kan sikres mere vidensdeling på tværs af listerne. Der blev også rejst et ønske om, at mere fakta om listesamarbejdet kom på hjemmesiden (http://www.lokallisterne.dk/). Ligeledes blev det drøftet, at de nyvalgte borgerlister skulle kontaktes med henblik på, at de kan blive en del af listesamarbejdet.