Vedtægter

- for foreningen Lokallisterne i Danmark

§ 1
FORENINGENS NAVN ER: LOKALLISTERNE I DANMARK


FORENINGENS HJEMSTED: Hjemsted er der, hvor den til enhver tid siddende formand har sin bopæl.


§ 2
FORENINGENS FORMÅL ER:


- at samle alle kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt på de ikke landspolitiske lister (dvs. medlemmer valgt på borgerlister, tværpolitiske lister og lokallister m.v.).


- at samle de foreninger, grupper og enkeltpersoner, som arbejder for at opstille ikke landspolitiske lister til de kommunale valg.


- at virke for, at lokallisterne opnår direkte repræsentation i Kommunernes Landsforening og de dertil knyttede kommuneforeninger m.v..


- at koordinere fælles initiativer m.v.


- at være forum for fælles idéudveksling samt at profilere Lokallisterne på landsplan.


- at foreningens bestyrelse så vidt muligt består af repræsentanter fra hver af de 5 regioner.


§ 3
Medlemmer af foreningen Lokallisterne i Danmark kan være såvel enkeltpersoner som grupper.


Stemmeretten kan kun udøves af fremmødte enkeltpersoner. Grupper kan angive, hvem af de fremmødte, der udøver stemmeretten.
Hvert kontingentbeløb svarende til kontingentet for et enkeltmedlemsskab giver én stemme.


§ 4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i januar kvartal. Indkaldelse til generalforsamling sker pr. brev eller pr. e-mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.


Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:


1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Kassereren aflægger revideret regnskab
4.Fastsættelse af kontingent
5.Indkomne forslag
6.Valg af formandskab
7.Valg af repræsentanter fra kommuner i de 5 regioner samt af suppleanter for disse
8.8. Valg til interne organer i Kommunernes Landsforening samt af suppleanter
9.Valg af 2 revisorer
10.Tidspunkt for afholdelse af næste års generalforsamling
11.Eventuelt

Der vælges et formandskab, der består af formand og næstformand. De vælges ved kvalificeret flertal. Formandskabet vælges under et.
Formandskabets valgperiode er 2 år og ordinært valg sker i de lige år.


Regionsrepræsentanterne vælges af og blandt de fremmødte repræsentanter.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.


§ 5
Bestyrelsen består af formandskabet og regionsrepræsentanterne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær. Disse udgør sammen med formandskabet forretningsudvalg.


§ 6
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.
En stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.


§ 7
Revision af foreningens regnskaber foretages af 2 på hvert års generalforsamling valgte revisorer.


§ 8
Regnskabet følger kalenderåret.


§ 9
Foreningen tegnes af formanden.
Bestyrelsen kan samlet eller enkeltvis meddeles prokura.
Der kan ikke uden bestyrelsens bemyndigelse optages lån.


§ 10
Der tages referat af såvel generalforsamling som bestyrelsesmøder - eventuelt pr. bånd.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt - eller når 5 bestyrelsesmedlemmer skriftligt ønsker det.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.


§ 11
Ændringer af disse vedtægter må for at være gyldige vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling, og ændringsforslaget skal være optaget på dagsordenen.


§ 12
Dersom foreningen opløses, skal eventuelle overskydende midler anvendes til et humanitært formål efter generalforsamlingens bestemmelse herom.


§ 13
Denne forening er en fortsættelse af det samarbejde, som blev indledt af Lokallisterne i Danmark i 1978.

 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 19. marts 2009 i Ålborg..