Referat af generalforsamlingen i ”Lokallisterne i

Danmark” torsdag den 10. marts 2016 i Aalborg


Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt i forbindelse med lokallisternes gruppemøde på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde.

 

1.Valg af dirigent

Preben Christensen, Ikast-Brande, blev valgt som dirigent.

2.Formandens beretning

Birgit Hemmingsen aflagde beretning. Hun var her bl.a. inde på,

 • at Dan Andersen har afløst Bjarne Pyndt som kasserer
 • at der p.t. er i alt 96 repræsentanter for lokallisterne i kommunalbestyrelserne, og at flere opfordres til at melde sig ind i foreningen
 • at hjemmesiden er blevet opdateret (tak til Jørgen Brøgger!)
 • at der er afgivet høringssvar vedr. max. åbenhed om partistøtte
 • at Aase Nyegaard er indtrådt som medlem af KKR Syddanmark i stedet for Sonja Rasmussen.

Birgit Hemmingsen sluttede med at takke for tilliden gennem 8 år som formand for Lokallisterne i Danmark. Der skal nu vælges et helt nyt formandskab, idet også Jørgen Brøgger trækker sig.

Beretningen blev godkendt.

3.Kassereren aflægger revideret regnskab

Dan Andersen fremlagde regnskabet. Han opfordrede til, at flere lokallister betaler kontingent til foreningen, evt. også for flere år ad gangen.

Regnskabet blev godkendt.

4.Fastsættelse af kontingent

Det blev besluttet at fastholde uændret kontingent på 250 kr. for lister og 100 kr. for enkeltmedlemmer.

5.Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

6.Valg af formandskab

Som kandidater til formandskabet blev foreslået John Brædder, Guldborgsund, og Anders Gerner Frost, Gribskov.

Valgt blev:

 • Formand: John Brædder, Guldborgsund
 • Næstformand: Anders Gerner Frost, Gribskov

 

7.Valg af repræsentanter fra kommuner i de 5 regioner samt af suppleanter for disse

Nordjylland:     Dan Andersen, Hjørring

                           (Søren Søe, Rebild)

Midtjylland:     Ismail Yalcin, Ikast-Brande

                      (Preben Christensen, Ikast-Brande)

Syddanmark:   Dorte Kempf, Kerteminde

                            (Lars Bo Jensen, Kerteminde)

Sjælland:        Helle Munk, Guldborgsund

                          (Rene Tuekær, Faxe)

Hovedstaden:  Axel Bredsdorff, Rudersdal

                           (Birgit Hemmingsen, Gentofte)

8.Valg til interne organer i Kommunernes Landsforening samt suppleanter

Som politisk stemmetæller på Kommunalpolitisk Topmøde blev valgt borgmester John Brædder, Guldborgsund.

9.Valg af 2 revisorer

 • Erik Lorenzen, Sønderborg
 • Kristina E. Young; Hvidovre

10.Tidspunkt for afholdelse af næste års generalforsamling

Næste års generalforsamling afholdes i forbindelse med KL’s Kommunalpolitiske Topmøde den 16.-17. marts 2017 i Aalborg.

11.Eventuelt

Der blev her udvekslet synspunkter om bl.a.:

 • Opbakning til Folkemødet på Bornholm
 • Evt. fælles forberedelser til kommunevalget i november 2017 (fx muligheder for at samarbejde om markedsføring, fælles indkøb og evt. fælles materiale)
 • Evt. markeringer i den landspolitiske debat. I givet fald kan det kun være på helt overordnet niveau – lokallisterne vil stadig være forskellige og lokalt forankrede

Endelig blev det med tilfredshed noteret, at reglerne i valgloven om brevstemmer vil blive ændret, så også lokallister fremover figurerer på de oversigter over opstillede kandidatlister, der bruges i forbindelse med afgivelse af brevstemmer.