Lokallisterne i Danmark

Lokallisterne i Danmark kaldes også mange steder borgerlister.

De kan også være opkaldt efter byen eller kommunen, hvor de er opstået, eller listen kan slet og ret være betegnet med et listebogstav. Det afgørende er ikke, hvad listen hedder, men at lister er lokalt funderet på tværs af landspolitiske skillelinier.

En lokalliste arbejder kun med lokalpolitiske forhold indenfor kommunens eller regionens grænser og tager ikke stilling til landspolitiske emner, der ikke har direkte forbindelse med kommunernes forhold.

Samarbejde mellem Lokallisterne er på en måde et vigtigt alternativ og supplement til partipolitikken. I en tid, hvor kun under ca. 5% af vælgerne er medlem af et landspolitisk parti, er det vigtigt, at der også er en politisk engageringsmulighed i lokalpolitik for de ca. 95% af vælgerne, der ikke er medlem af et landsparti. Den mulighed giver en lokalliste.

Der er mange, der gerne vil være aktive på kommunalpolitisk plan. Derfor oplever vi en stor stigning i oprettelsen af og tilslutningen til lokallister.

Man møder ofte det synspunkt, at lokallister ikke har nogen holdning, og at man aldrig ved, hvor man har dem. De bekender ikke kulør, påstås ofte fra partipolitisk hold. Det er ikke rigtigt!

Men i modsætning til partierne kan lokallisterne ikke henholde sig til en på forhånd fastlagt og defineret samfundsopfattelse.

Lokallisterne formulerer deres lokale valgprogram, som de går til valg på og derfor også er politisk forpligtet til at arbejde for.

Meningen med lokallisterne er netop, at medlemmerne skal finde deres politiske ståsted med udgangspunkt i lokalsamfundets anliggender, uanset hvor de i øvrigt står i det landspolitiske billede.

Derfor kan man også nemt opleve, at personer med vidt forskelligt udgangspunkt kan stå bag den samme lokalliste. Vigtige områder som f.eks. skoler, institutioner, ældrepolitik og miljø behandles forskelligt fra kommune til kommune.Det er derfor vigtigt, at lokallisterne arbejder forskelligt ud fra lokale ønsker og forventninger.

En lokalliste vil altid markere sin holdning til den lokale sag, aldrig henvise til en landspolitisk opfattelse.


De fleste lokallister opstår i erkendelse af, at lokalpolitik og landspolitik skal holdes adskilt.Kommunerne og staten varetager hver sine opgaver og har derfor behov for hver sin politiske organisering.

I lokalsamfundet drejer det sig om de nære ting. I mange tilfælde ønsker borgerne ganske enkelt at tage sagerne i egen hånd uden samtidig at forpligte sig til en bestemt ideologi.En liste kan opstå i utilfredshed med politiske beslutninger eller som en følge af et behov for fornyelse eller forandring.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at lokallisterne engagerer sig i alle de kommunalpolitiske områder og fremstår som et selvstændigt tilbud til borgerne.
Det er som regel ikke tilstrækkeligt at markere sig som en protest mod politikken på et enkelt område.